dimecres, 12 de setembre de 2012

PRESENTACIÓ MATÈRIA GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT

IES GELIDA.
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA 
                                               


Estany Negre des del refugi Ventosa i Calvell al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de StMaurici


Penya-segats de la Costa Brava des de la Cala MontgóMiners de la conca de León manifestant-se, a l'estiu de 2012
Objectius d’aprenentatge


La matèria de geografia del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:


1. Entendre l’espai geogràfic espanyol i català com a espais dinàmics, resultat de la combinació de processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un determinat marc territorial i temporal.


2. Conèixer i valorar la posició de Catalunya i Espanya en un món globalitzat i interrelacionat, en el qual es donen alhora processos d’uniformització dels sistemes econòmics i de desigualtat socioeconòmica.


3. Comprendre i valorar les relacions que existeixen entre els territoris que integren l’Estat espanyol i la Unió Europea i desenvolupar actituds de coneixement, apreciació i cooperació, superant estereotips i prejudicis.


4. Considerar la posició de Catalunya en el conjunt de l’Estat espanyol, així com el seu paper en la Unió Europea i en el sistema-món.


5. Identificar i explicar les característiques dels diferents paisatges existents a Catalunya i Espanya i relacionar-los amb els europeus i mundials.


6. Analitzar les activitats productives, el seu procés de canvi i els seus impactes socials, territorials i mediambientals, reconeixent que els agents humans són actualment els factors primordials en la configuració dels espais de producció.


7. Identificar els trets essencials de la distribució, dinàmica i estructura de la població, incorporant si escau la visió de gènere, i la seva influència en la configuració dels processos que defineixen l’espai.


8. Adquirir una consciència crítica en relació amb els límits del creixement i l’esgotament dels recursos i a les desigualtats socioeconòmiques. Conèixer l’abast de les polítiques socials i de preservació del patrimoni natural i cultural i valorar les decisions que afecten la gestió dels recursos i l’ordenació del territori.

  9. Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització del territori, utilitzant    conceptes i destreses específicament geogràfiques, aplicats a la comprensió de l’organització politicoterritorial de les diferents administracions, distingint la diversitat de competències territorials.


10. Manifestar disposició per participar activament en l’ordenació del territori, en la conservació del patrimoni paisatgístic i en un repartiment just dels recursos a escala mundial.


Continguts i periodització de la programació


La dinàmica de curs de la matèria de modalitat de Geografia de 2n de Batxillerat està determinada per l’examen de Selectivitat (PAU). Aquest examen avalua el coneixement de 16 unitats del vostre llibre des de la perspectiva d’una geografia regional de Catalunya i Espanya dins Europa i el món, i a partir del domini dels diferents tipus de procediments que utilitza la geografia per a representar la informació.


El contingut d’aquest temari es divideix en 4 grans blocs següents:


1. Catalunya i Espanya, a Europa i al món


2. Medi ambient i paisatges


3. Territori i activitats econòmiques


4. La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtatPeriodització


- 1r trimestre:  setembre- novembre.


· 0.Tècniques d’anàlisi i processament de la informació en geografia


· 1. El medi físic d’Espanya i de Catalunya


· 2. Els climes d’Espanya i de Catalunya


· 3. Els recursos de la natura


· 4. Paisatge i medi ambient


· Exàmens:           Examen I:    Temes 1 i 2


                                         .Examen II :   Temes 3 i 4
                                             

- 2n trimestre:    novembre-  febrer


· 5 .Canvis i permanències en el sector primari


· 6. La reestructuració dels espais industrials


· 7. Els serveis. El turisme


· 8. L’activitat comercial i les comunicacions


· 9. La població espanyola i la catalana


·   Exàmens :            Examen III: Temes 5 i 6


                            Examen IV: Temes 7 i 8- 3r trimestre: febrer- maig


· 10. Els fluxos migratoris


· 11. La ciutat i el món urbà


· 12. El fenomen urbà a Espanya i a Catalunya


· 13. Un món globalitzat


· 14. La Unió europea


· 15. Espanya i Catalunya en el context mundial i europeu


· 16. L’organització política i territorial d’Espanya i Catalunya


· Exàmens:             Examen V: Temes 9 i 10


                           Examen VI: Temes 11 i 12


                           Examen VII:Temes 13 i 14
                  .Treball:Temes 15 o 16
Metodologia de treball


- Quant a la dinàmica de treball es pretén que hi hagi un seguiment regular de la matèria repassant cada dia els apunts i elaborant pràctiques o activitats de cada unitat.
- Es prendran apunts de cada sessió introductòria del cada tema: presentacions, explicacions de la professora, debat, documentals , pel·lícules, bloc. S'entregarà en forma de dossier cada final de trimestre obligatòriament i será una part de la nota procedimental[s'intentarà agafar bé els apunts si no es vol tornar a passar-los a net].
- Un cop s'hagi fet la presentación del tema, entre tot l'alumnat es formularà una batería de preguntes respecte al tema per a respondre-les treballant a classe o a casa. 
-  Seguirem l’ordre i el treball del llibre de text.
- Es demanarà la realització de comentaris de diferents tipus de fonts (cartogràfiques, gràfiques, estadístiques, escrites, fotogràfiques, etc) i  exercicis del llibre.
- També es preparà  una exposició personal i en grup de parts d'algun dels temes de la matèria.
- Es realitzarà una sortida a peu fins a Sant Ponç de Corbera, el recorregut de la qual serà objecte d'estudi dins de la Geografia Física de Catalunya.

Es treballarà a partir d’imatges, del llibre de text, del bloc de la professora de la matèria ( http://www.mpv-ccss.blogspot.com ) i d’altres professors lincats dins d’aquest bloc, així com de molts enllaços que també hi podreu trobar (diccionaris, activitats, visites virtuals,etc).


Avaluació


En totes les tasques i exàmens (de cada dos temes consecutius, més exàmens de repàs de geografia física i política) es valora que el discurs sigui complet, que estigui redactat amb ordre i correcció sintàctica, i que els continguts siguin pertinents, és a dir que corresponguin a allò preguntat i es demostri que s’ha comprès i interioritzat ( un dels criteris importants d’avaluació a les PAU).


Per aprovar cada avaluació cal tenir una actitud activa, d’interès i esforç, realitzar correctament els exercicis plantejats a classe, realitzar els treballs específics d’exposició i els treball individual, així com superar entre dues i tres proves escrites.


Qualificació:


Conceptes: Els exàmens es valoren entre el 85-90% de la nota global.


Procediments i Actitud: Exercicis esquemes o resums, dossier o apunts i treballs, així com l’actitud en vers l’assignatura es valoren entre el 15-10% de la nota global.


Recuperació:


- Els treballs obligatoris són obligatoris per aprovar l’avaluació.


- En acabar el curs es podrà recuperar una o dues avaluacions pendents o tot el curs (exàmens i treballs obligatori). Tres avaluacions pendents s’avaluaran amb un únic examen global.


- Els exàmens inferiors de 3,5 de nota s’hauran de recuperar, malgrat la mitjana de l’avaluació surti aprovada


- Si algun/a alumne/a no pot assistir a un examen ha de justificar-lo oficialment per a tenir dret a examinar-se

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada