dissabte, 8 de setembre de 2012

PRESENTACIÓ MATÈRIA HISTÒRIA DE L'ART, 2n BATXILLERAT

           
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS. HISTÒRIA DE L’ART
Mary Cassatt (1844-1926) . L'àvia Cassat llegint als seus néts
Joaquim Mir (1873-1940). Poble escalonat, Maspujols. Oli sobre tela. MNAC
Objectius d’aprenentatge
-       La història de l'art és una disciplina científica que té com a finalitat la identificació, descripció, anàlisi i interpretació de l'obra d'art, entesa com a producte resultant de la creativitat i actuació humanes, que s'expressa amb codis propis i enriqueix la visió global de la realitat i les seves múltiples formes de manifestar-se.
-        La història de l'art és una disciplina de gran tradició educativa per les seves qualitats formatives, tant en el camp de les humanitats com de les arts. Ajuda  a construir una idea rellevant i significativa del procés de continuïtats i canvis en la societat, i de la diversitat de respostes humanes a algunes de les necessitats i problemes profunds i comuns de les persones (l’Art, juntament amb la Ciència i la Filosofia, són els tres pilars amb què  la humanitat avança).
       -     La història de l'art, a més, constitueix una eina privilegiada per afavorir la maduresa intel·lectual i humana, ja que facilita el treball autònom per mitjà de tècniques d'indagació i investigació sobre obres representatives i rellevants que ajuden a l'adquisició d'habilitats d'observació, anàlisi, interpretació, sistematització, valoració i comunicació que també es poden aplicar a la vida pràctica, especialment en el consum del lleure i en la formació de la sensibilitat.
-          Tot plegat contribueix a ampliar la mirada personal amb el consegüent desenvolupament de la sensibilitat estètica i del respecte per la diversitat de manifestacions artístiques, superant certs prejudicis.
-      D'altra banda, cal no oblidar que l'obra d'art es produeix en un marc social concret i en un context històric determinat que proporciona les claus fonamentals de la seva explicació. Així, doncs, l'obra d'art, al costat d'altres fonts de coneixement històric, constitueix en si mateixa un valuós document i un testimoniatge indispensable i singular per conèixer l'esdevenir de les societats. Per això resulta imprescindible l'estudi de l'obra d'art en el seu context sociocultural com a punt de partença per a l'anàlisi dels diferents factors
i circumstàncies implicats en el procés de creació de l'obra artística. Cal, doncs, apreciar l'art contextualitzat en la cultura visual de cada moment històric, incidint alhora en el fet que les obres artístiques tenen una altra dimensió en perdurar a través del temps com a objectes susceptibles d'usos, lectures i funcions socials diferents en cada època. Caldrà en aquest punt considerar, fer visible i valorar la contribució de les dones a la història de l'art i
de la cultura, reflexionant sobre el procés de configuració dels papers socials ssignats a les dones i els homes al llarg de la història i contribuint, en conseqüència, a una redefinició d'aquests rols en el marc d'una relació entre iguals.
La Història de l’Art, matèria de Modalitat de 2n de Batxillerat, queda estructurada bàsicament a partir de dos eixos vertebradors:
-       La iniciació a la metodologia de la història de l’Art posant un èmfasi especial en l'estudi dels procediments d'anàlisi i interpretació de les obres d'art.
-       L’aprenentatge de les etapes i estils de la creació artística occidental per mitjà d'una visió global.  Malgrat tot, l’amplitud que comporta referir-se al conjunt  posa de manifest la dificultat d'abastar la complexitat dels continguts d'aquesta matèria. Per això, cal procedir, doncs, a una selecció equilibrada que en prioritzi l'aprofundiment, amb una especial atenció a l'art contemporani, expressió de l'època més immediata en la qual estem immergits i que alhora  ens permet disposar d'eines intel·lectuals per comprendre el paper de l'art en el món en què viu.

Continguts i periodització de la programació
La dinàmica de curs de la matèria de modalitat d’Història de l’Art de 2n de Batxillerat està determinada per l’examen de Selectivitat (PAU). Aquest examen, dividit en dues parts prioritza en una d’elles el temari de l’època contemporània; l’altra part us deixa escollir l’anàlisi d’una obra de tres períodes globals anteriors: època moderna, època medieval i època clàssica greco-romana.
Donada l’ amplitud de la matèria i el tipus d’examen de les PAU, hem de prioritzar temes. Sense deixar buits històrics i artístics i examinant-vos de tot el temari, donarem exhaustivament, dels tres grans períodes anteriors al contemporani, l’època medieval i les 20 obres seleccionades. El motiu d’aquesta selecció es deu, en gran part, a la qualitat i quantitat de patrimoni d’aquest període que posseeix el nostre país, no només “in situ”, arreu de Catalunya, sinó també en un dels millors museus del món en art medieval, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Periodització

   -       1r trimestre: setembre- novembre.

·         Introducció a la Història de l’Art

·         Procediments artístics

·         Esquemes d’anàlisi d’una obra d’art

·         Prehistòria i primeres civilitzacions (repàs)

·         Grècia

·         Roma

·         Edat Mitjana:

·         Art paleocristià

·         Art bizantí

·         Art islàmic

·         Art preromànic

·         Art romànic

·     Exàmens:           Examen I: Introducció a la Ha de l'art
                             Examen II : Art Medieval_ Bizanci i Hispanomusul
Examen III: Art medieval-Romànic 

-       2n trimestre: novembre- febrer

·      Edat Mitjana:

·      Art gòtic

·      Edat Moderna: Renaixement i Barroc

·      Edat Contemporània: Final segle XVIII i segle XIX

·      Exàmens i treballs:        Examen IV: Gòtic
                                                         Treball o examen: Renaixement i Barroc
                                                         Examen V: Edat Contemporània I

-               3r trimestre:  febrer- maig

·      Edat Contemporània: Segle XX

·      Exàmens: Examen V: Edat Contemporània II
                        
                                         Examen VI: Edat Contemporània II

Metodologia de treball

Quan a la dinàmica de treball es pretén que hi hagi un seguiment regular de la matèria repassant cada dia els apunts. Es demanarà la realització de comentaris d’obres, exercicis del llibre, cronologies, treballs individuals i/o en grup que exposareu a classe, així com un treball individual ( una obra del període del Renaixement o del Barroc). Cada tema, suposa per a l’alumne/a prendre apunts i preguntar a classe, ampliar la informació amb el llibre de text, amb altres fonts d’informació i consulta, elaborar esquemes i síntesis que permetin assolir coneixements com a propis.

Es treballarà a partir d’imatges, del llibre de text, del bloc de la professora de la matèria ( http://www.mpv-ccss.blogspot.com ) i d’altres professors lincats dins d’aquest bloc, així com de molts enllaços que també hi podreu trobar (diccionaris, activitats, visites virtuals,etc).  També aplicarem els coneixements adquirits durant el curs a partir de dues sortides pràctiques:

-   Visita al monestir de Sant Ponç de Corbera (principi 2n Trimestre)
-       Visita al  MNAC (durant el 2n trimestre).


Avaluació

 En totes les tasques, es valora que el discurs sigui complet, que estigui redactat amb ordre i correcció sintàctica, i que els continguts siguin pertinents, és a dir que corresponguin a allò preguntat i es demostri que s’ha comprès i interioritzat ( un dels criteris importants d’avaluació  a les PAU).

Per aprovar cada avaluació cal tenir una actitud activa, d’interès i esforç, realitzar correctament els exercicis plantejats a classe, realitzar els treballs específics d’exposició i els treball individual, assistir a la sortida pràctica així com superar entre dues i tres proves escrites.

 Qualificació:

Conceptes: Els exàmens es valoren entre el 85-90% de la nota global.

Procediments i Actitud: Exercicis i treballs, així com l’actitud en vers l’assignatura es valoren entre el 15-10% de la nota global.

Recuperació:

-       Els treballs individuals i cooperatius són obligatoris per aprovar l’avaluació.

-       En acabar el curs es podrà recuperar una o dues avaluacions pendents o tot el curs (exàmens i treballs obligatori). Tres avaluacions pendents s’avaluaran amb un únic examen global.

-       Els exàmens inferiors de 3,5 de nota s’hauran de recuperar, malgrat la mitjana de l’avaluació surti aprovada

-       Si algun/a alumne/a no pot assistir a un examen ha de justificar-lo oficialment per a tenir dret a examinar-se

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada